Integrovaná politika

Společnost BEL Sýry Česko a.s., je součástí skupiny Bel se sídlem ve Francii. Je významným výrobcem tavených sýrů a v posledních letech i svačinových krabiček, obsahující sýry Bel a jiné komponenty, uváděných na trh v České republice i v zahraničí.

 

Vedení společnosti stanovuje obecné záměry a směr působení organizace v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentální politiky a zavazuje se k jejich plnění.

ZÁKLADNÍ ETICKÁ PRAVIDLA

SKUPINA BEL OČEKÁVÁ, ŽE JEJÍ MANAŽEŘI ZABEZPEČÍ SPRÁVNÉ POUŽITÍ INTEGROVANÉ POLITIKY, KODEXU SPRÁVNÉ OBCHODNÍ PRAXE A VEŠKERÝCH STANOV, KTERÉ JI DOPLŇUJÍ.

Pro období v letech 2019-2021, jsou stanoveny 2 požadavky a 4 priority:

 • 2 požadavky na neustálé zajištění:
  • Zdraví & bezpečnosti práce každého zaměstnance,
  • Kvality & bezpečnosti potravin všech našich produktů.
 • 4 priority spojené s našimi činnostmi:
  • Zrychlit celkový výkon našich činností prostřednictvím ambiciózních cílů produktivity a kontroly nákladů v rámci BBA (Big Bel Acceleration),
  • Posílit a urychlit inovace výrobků a technologické inovace tím, že se přihlédne k požadavkům spotřebitelů na přírodní a zdravější výrobky,
  • Udržet naše podnikání snížením přímých dopadů na životní prostředí,
  • Rozvíjet kompetence našich týmů, přizpůsobit naši organizaci a zajistit efektivní komunikaci mezi všemi.

Spoléhám na vedení každé průmyslové platformy a všech vedoucích, aby nasadili cíle definované pomocí řídících systémů v daném provoze a procesu.

 

Dále se zabývám zaváděním povinností, údržbou a neustálým zlepšováním (BMM = Bel Manufacturing Model), standardizací správných výrobních postupů (GMP= Good Manufactiring Practices), rozvojem a blahem zaměstnanců (People first) a certifikacemi (kvalita a bezpečnost potravin, životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce, zákaznické certifikace).

POŽADAVEK 1 : ZDRAVÍ & BEZPEČNOST PRÁCE, OSOBNÍ RŮST

Zajistit zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců a všech lidí, kteří pracují v našich závodech a to tak, že prioritou všech jedosáhnout cíle „0 úrazů“ v souvislosti s našimi činnostmi. Trvale zajistit zdravé pracovní prostředí, které je v souladu s právními a jinými legislativními požadavky, a dobré podmínky pro naše zaměstnance a rozvoj dovedností každého.

 • Nastavit strategický plán ochrany zdraví 2019-2021 prostřednictvím školení bezpečnosti pro všechny manažery.
 • Dosažení 100% certifikace OHSAS 18001 pro všechna naše průmyslová místa a přechod na nový standard ISO 45001.
 • Definovat, harmonizovat a nasměrovat OOPP (Osobní ochranné pracovní pomůcky), které jsou nejlépe přizpůsobeny každému pracovišti v našich závodech.
 • Zavést politiku odpovědnosti dodavatele prostřednictvím implementace certifikace.
POŽADAVEK 2 : KVALITA & BEZPEČNOST POTRAVIN

Zajistit kvalitu a bezpečnost potravin našich výrobků od vstupu do závodů až ke konečnému spotřebiteli, to vše s minimálními kvalitativními defekty. Toho dosáhneme posílením komplexních preventivních opatření v oblasti výroby a dodavatelského řetězce, optimalizace zpracování shromážděných dat a souvisejících reportů.

 • Zavádění a implementace investic pro vybavení zařízením pro kontrolu kvality.
 • Dokončení zavádění systému SAP QM, zlepšení zobrazení a reportů založených na KPI v souladu s BMM, standardizace a harmonizace plánů řízení.
 • Posílení ročního programu auditů dodavatelů a subdodavatelů, rozšíření rozsahu auditů našich vlastních provozů ve spojení s týmy interních auditorů.
 • Pokračovat a posílit zavádění politik v oblasti Ochrany potravin (Food Defense) a Falšování potravin (Food Fraud).
 • Usnadnit výměny a zlepšit bezpečnost toku zboží, které vstupuje nebo opouští naše závody, získáním celních osvědčení.
 • Pokračovat v přípravě T-GMP (Technological Good Manufacturing Practices = Technologická správná výrobní praxe), její šíření a používání ve výrobních linkách, kontrolovat její implementaci prostřednictvím pravidelných auditů a implementace vhodných akčních plánů v závodech.
 • Pokračovat v rozvoji interní sítě „Regulatory correspondent“ (RING = Regulatory Internal Network for the Group) a zajistit soulad s legislativou všech našich produktů ve všech zemích, kde jsou distribuovány.
 • Zajistit kvalitu našich produktů ve všech fázích dodavatelského řetězce pomocí zavedených osvědčených postupů (Best Practices) pro skladování, přepravu a prezentaci v prodeji.
PRIORITY 1: ZVYŠOVÁNÍ & ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI

Abychom podpořili vývoj a růst skupiny, neustále zvyšujeme roční produktivitu, abychom do roku 2021 dosáhli očekávání skupiny, co se týče nákladů na prodané zboží, a to díky akcím uskutečněných ve všech oblastech odpovědných za proces.

Prostřednictvím BBA (=Big Bel Acceleration), která má nastavit nejlepší standardy provozní excelence, identifikovat nové pilíře konkurenceschopnosti a našich nákladů na adaptaci v rámci Road mapy do 3 let pro každý závod.

 • Optimalizovat náklady na receptury našich produktů, včetně T-GMP, optimalizace nabídky (externí a interní materiálové bilance) a vyhledávat nejvýkonnější procesy v celém výrobním řetězci.
 • Prostřednictvím programu Frugal Capex 4.0 optimalizovat investice pomocí úspor na návrhu, standardizaci, získávání a provádění realizací.
 • Prostřednictvím programu BBA optimalizovat nákupní ceny důkladnou znalostí trhů, vyjednáváním a spoluprací mezi odběrateli a technickými týmy, které umožňují co nejlépe reagovat na schopnosti nových dodavatelů a nových dodávek.
 • Snížení nákladů COGS (Cost of goods=Náklady na zboží) našich produktů pro optimální distribuci výroby mezi podniky, podle plánů výroby pro nejlepší rovnováhu mezi výrobními náklady a zásobami. Usnadnit přístup na trhy optimalizací nákladů na přepravu a skladování při současném snížení úrovně zásob.
PRIORITA 2: POSÍLENÍ A ZVÝŠENÍ INOVACÍ PRODUKTŮ A PROCESŮ

Zvýšit a zlepšit inovace produktu tak, aby v roce 2025 dosáhl inovační míry 10%, a to kombinací „Time to Market & a Cost to optimal Market“ s ohledem na naše závazky v oblasti CSR a na naše cíle v oblasti kvality a bezpečnosti. Dosažení cílů bude podpořeno implementací metod a nástrojů, které sdílí všichni aktéři, což umožní kontrolu jednotlivých fází vývoje a jejich podmínek validace (produkt a proces).

 • Proces řízení projektu (Kleinrock &validation One2Team) a řízení zdrojů. Řízení prioritizace projektů v rámci řízení managementu.
 • Integrace politiky výživy popsané v závazcích Skupiny v oblasti CSR („We care in every portion“ = „Staráme o každou porci“), zejména s využitím kvalitních složek, zjednodušení seznamů složek.
 • Formalizace očekávání zákazníků a sdílení podmínek validace na začátku každého projektu.
 • Řízení projektu založené na analýze rizik je stanoveno a sdíleno od fáze průzkumu projektu a v každé fázi projektu.
 • Řízení znalostí a zpětná vazba.
PRIORITA 3: ZABEZPEČIT UDRŽITELNOST NAŠICH ČINNOSTÍ SNÍŽENÍM PŘÍMÉHO DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Implementace CSR Scorecard naší skupiny („we care in every portion“).

Optimalizovat využívání zdrojů povinných pro řízení obchodů a zejména co se týče mléka a mléčných výrobků, vody a energie. Kontrola a snižování emisí do vody, ovzduší a půdy. Dodržovat správné množství obalů pro zajištění ochrany a bezpečnosti potravinářských výrobků. Dodržovat právní a jiné požadavky. Šetrnější materiály k životnímu prostředí, ať už se jedná o jejich získávání nebo o jejich schopnost neovlivňovat životní prostředí (odlesňování), schopné recyklace nebo znovu využití.

 • Zlepšit udržitelnost a dopad naší výroby na životní prostředí prostřednictvím zavedení celosvětových pravidel pro zpracovatele mléka.
 • Snížit ekologickou stopu výroby a spotřeby našich výrobků.
 • Vybírat dodavatele, kteří sdílejí naši vizi CSR v oblasti životního prostředí, sociální stránky, etické stránky a řízení svých vlastních dodavatelů (Ecovadis responsible rating approach).
 • Pokračovat v přístupu ESABEL ke snižování spotřeby energie a zejména k uhlíkové stopě našich závodů, až k „uhlíkově neutrálnímu“ myšlení do roku 2025.
 • Pokračovat v přístupu WESABEL ke snižování spotřeby vody pro naše závody.
 • Zaměřit se na 100% obalů bez dopadu na odlesňování, schopné recyklace nebo biologické odbouratelnosti do roku 2025 v souladu s naší CSR Packaging Roadmap.
PRIORITA 4: ROZVOJ NAŠICH TÝMŮ A ADAPTACE NAŠICH ORGANIZACÍ

Rozvíjet naše týmy prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností, realizace vzdělávacích programů prostřednictvím profesní dráhy.

Přizpůsobit organizaci na základě průmyslového nebo očekávaného organizačního vývoje.
Umožnit všem, aby trvale přispívali k naší průmyslové efektivitě.

 • Vzdělávací programy & Zaškolení, Industrial Academy.
 • Podpora řízení kariéry a procesu kariérních cest. Pracovat na osobním plánu pracovního rozvoje zaměstnance.
 • Předefinování úlohy a přínosu zaměstnanců v operačním programu BMM.
 • Implementace kooperačních komunikačních nástrojů pro sladění a angažovanost jednotlivých aktérů (One2Team, We Share, Workplace, Bloom) a pravidelná animace pracovních sítí firemními týmy.

Platformy a Centrální týmy zajistí, aby byla zajištěna konzistence na jakémkoli místě a zavádění této politiky.

Každý místní subjekt je zodpovědný za realizaci této politiky a jejich očekávání.

Všechny oblasti jsou pokryty lokálně, s výjimkou některých činností, jako je NÁKUP, ENGINEERING, VÝZKUM & INOVACE, které jsou předmětem delegování činností na centrální struktury.

Hodnocení výkonnosti a shody je zajištěno:

 • Konsolidací místních ukazatelů s cílem získat celkovou skupinu ukazatelů výkonnosti pro měření pokroku oproti stanoveným cílům
 • Dvojitým systémem auditů – INTERNÍMI (auto-audity, interní audity, BSV audity) a EXTERNÍMI (certifikační, zákaznické, …).
 • Zvýšením počtu výstrah a řešením závažných neshod na úrovni skupiny, které by mohlo vést ke krizovému řízení.

Podle definovaného programu a ve vztahu k potřebám mohou audity vést k externímu uznání (Certifikace Managementu Kvality, Bezpečnosti potravin, Environmentální, zákaznické, Bezpečnost práce) prostřednictvím AOE nebo rovnocenných certifikátů pro každý závod.

Vím, že mohu počítat s vámi všemi, abyste učinili náš systém řízení referencí v potravinářském průmyslu, což umožňuje harmonizované nasazení a důsledné uplatňování našich politik.

Jsem odhodlán pravidelně kontrolovat uplatňování této politiky vytvořením struktury řízení managementu a podporovat její provádění tím, že se zpřístupní zdroje nezbytné k dosažení našich cílů.

 


WILLIAM LEDGER

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance BEL Sýry Česko a.s.

V Želetavě 31.1.2019

Ing. Vítězslav Trojan - ředitel závodu