Strategie a CSR

ZRYCHLUJÍCÍ ROZVOJ NA TRHU zdravých svačinek

Skupina provedla radikální transformaci obchodního modelu, zahrnující transformaci našich značek a urychlení plánu ve společenské odpovědnosti (CSR).

Náš strategický plán je založen na čtyřech pilířích:

 • budování pozitivních značek, které jsou smysluplné a jsou hnací silou změn,
 • akcelerace inovací, prostřednictvím udržitelného rozvoje v každé kategorii – zdravé svačinky a vaření, postavení se nové výzvě v produkci rostlinných potravin,
 • růst skupiny v klíčových regionech a dosažení růstu na nových trzích,
 • vítězi na prodejnách a ve všech obchodních kanálech posílením svých činností
  v e-commerce obchodu a stravování mimo domov.

BUDOVÁNÍ POZITIVNÍCH ZNAČEK

Značky Bel spojují zdravý požitek, pohodlí, zábavu a vyjadřují pozitivní hodnoty, vždy
v souladu s očekáváním spotřebitelů v oblasti potravin.

S cílem nabídnout ještě odpovědnější stravování pro všechny, skupina zahájila udržitelnou transformaci svých značek tím, že pracuje na čtyřech klíčových výzvách, které jsou nezbytné pro její hodnotový řetězec: udržitelné zemědělství, zdravější jídlo, péče o environmentální stopu a blahobyt lidí. Skupina Bel zvyšuje povědomí o svých odpovědných závazcích prostřednictvím jasných informací v marketingových aktivitách.

Kromě tohoto neustálého zlepšování, síla a také charakteristika nabídky produktů, odpovídají potřebám místních spotřebitelů a nabízejí značné vyhlídky na významný geografický růst do budoucna.

AKCELERACE INOVACÍ

Inovace je v samotné DNA společnosti Bel a je klíčovým prvkem růstu našich značek.

Firemní poslání – „Vítězi v poskytování zdravějšího a odpovědnějšího stravování pro všechny“ – poskytuje rámec pro inovační dynamiku skupiny, aby všem spotřebitelům na celém světě nabídla zdravější a odpovědnější stravování, která jsou vhodná pro všechny příležitosti.

Týmy Bel neustále zlepšují nutriční profil produktů, nabídku nových příchutí, nové formáty nebo nové způsoby použití, aby udržely preference spotřebitelů. V roce 2018 skupina uvedla na trh více než 40 inovací nebo renovací produktů.

RŮST SKUPINY V KLÍČOVÝCH REGIONECH

Značky Bel si zachovávají silný potenciál růstu na trzích, kde jsou již prodávány, a rovněž na nových územích, která je nutno teprve rozvinout. Jednotlivě podávané porce a schopnost skupiny dostat se na trhy a rychle se na nich uchytit, zejména v oblastech s rychlým demografickým růstem, jsou dobrým předpokladem pro pokračující silný potenciál zeměpisné expanze.

VÍTĚZI NA PRODEJNÁCH A VE VŠECH OBCHODNÍCH NA KÁNÁLECH

Přístup ke spotřebitelům po celém světě je strategickou výzvou pro rozvoj značek Bel, které se prodávají ve více než 120 zemích. Rostoucí rozmanitost stravovacích návyků, vznik nových distribučních okruhů a modelů, stejně jako očekávání spotřebitelů, pokud jde o nákupní zkušenosti, to vše jsou nové výzvy, kterým se společnost Bel musí postavit, aby podpořila viditelnost a dostupnost svých značek.

Aby se skupina stala hlavním hráčem v oblasti zdravých svačinek, musí rozšířit svou přítomnost značky na všechny kanály oblíbené spotřebiteli, jako je e-commerce obchod, specializované obchody s biopotravinami a obchody na cestách.

Naše cíle do roku 2025

V roce 2015 skupina Bel zahájila strategický plán „Big Bel“, který má za cíl urychlit růst a transformaci do roku 2025 prostřednictvím investic na rostoucím trhu zdravého stravování a zdvojnásobit tak svoji velikost.

Dosažení této ambice vychází z našich strategických pilířů, kterými se řídíme na základě přístupu k neustálému zlepšování. Naše poslání a závazky jsou navrženy s cílem zajistit pokračující zájem ze strany spotřebitelů a posilovat společenské odpovědnosti firmy. Bel nabízí výrobky, které jsou odpovědné, a to díky práci na pěti zásadních aspektech svého hodnotového řetězce:

PODPORA UDRŽITELNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Eroze půdy, vodní stres a dopad chovu hospodářských zvířat na uhlíkovou stopu, to vše jsou výzvy pro zemědělské odvětví. Zemědělství se na celosvětových emisích uhlíku podílí téměř čtvrtinou. Je nezbytné rovněž zajistit, aby byly potravinové zdroje
k dispozici v dostatečné kvalitě a množství, aby bylo možné do roku 2050 nasytit více než 9 miliard lidí.

Zatímco zemědělství je často prezentováno jako problém, my ve společnosti Bel jsme přesvědčeni, že může být řešením. Budoucnost světového zásobování potravinami závisí na naší schopnosti přejít na inovativní, udržitelné a regenerativní zemědělství, na kterém se podílejí jak zemědělci, tak výrobci.

Naše priority: snaha o udržitelný mlékárenský průmysl, mobilizace ve prospěch dobrých životních podmínek zvířat a zajištění, aby naše suroviny pocházely z odpovědných zdrojů.

Další priority do budoucna…

 • 100 % mléka od krav krmených bez GMO do roku 2025
 • 100 % mléka od krav s přístupem na pastviny v tradičních pasteveckých oblastech

PŘISPĚVEK KE ZDRAVĚJŠÍMU JÍDLU

Středobodem našeho firemního poslání ve společnosti Bel jsou zdravější
a odpovědnější potraviny pro všechny naše zákazníky. Nabídka porcovaných výrobků, na kterou se zaměřujeme, tomuto poslání určitě napomáhá: umožňuje nabídnout našim spotřebitelům tu správnou porci jak z hlediska množství, tak z hlediska výživy.

Společnost Bel, jejíž výrobky konzumuje 400 milionů lidí na celém světě, má tak významnou roli, kdy se snaží o zajištění bezpečných, výživných a vyvážených potravin pro co největší počet lidí. Naše závazky: zlepšovat nutriční kvalitu našich výrobků, důsledně usilovat, aby výrobky obsahovaly co nejvíce přírodních složek, podporovat správné stravovací návyky.

Další priority do budoucna…

Náš závazek do roku 2025:

 • 80 % výrobků pro děti a rodiny bude splňovat kritéria Bel Nutri+, našeho interního systému nutriční profilace založeného na směrnicích SZO (dnes je splňuje 72 % výrobků)
 • 100 % dceřiných společností zavede program Zdravý úsměv

ZODPOVĚDNÉ BALENÍ

Individuální porce je základem modelu Bel a slouží našemu poslání: nabízet všem zákazníkům zdravější a odpovědnější potraviny. Výrobky se tak stávají dostupnějšími, mají správnou výživovou hodnotu a pomáhají předcházet plýtvání potravinami. Znamená to také, že my ve společnosti Bel jsme odpovědni za implementaci závazné
a inovativní politiky nakládání s obaly v každé fázi životnosti našich výrobků.

Náš přístup k ekologickému designu

Snažíme se, aby naše obaly byly ekologické. Upřednostňujeme možnosti, které snižují celkové množství obalů, snižují počet použitých materiálů a volíme takové suroviny, které jsou recyklovatelné, obnovitelné nebo se vyrábějí v blízkosti výrobních závodů.

Přednostně používáme papír nebo lepenku, abychom využili obnovitelné zdroje a usnadnili recyklovatelnost.

100 % recyklovatelných nebo biologicky rozložitelných obalů do roku 2025, to je závazek, který jsme přijali a ve kterém každý den zaznamenáváme pokrok.

BOJ PROTI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM

Ve společnosti Bel považujeme boj proti klimatickým změnám za prioritu. V roce 2003 jsme se připojili ke globálnímu paktu OSN, čímž jsme zahájili proces dalšího postupu, zejména v oblasti ochrany životního prostředí.

V současné době usilujeme, abychom v letech 2017 až 2030 dosáhli snížení uhlíkové stopy
o 27,5 % na tunu vyrobených produktů, a to v celém našem hodnotovém řetězci, což je cíl schválený Iniciativou Science-Based Targets (Cíle založené na vědeckých poznatcích)
a v souladu s Pařížskou dohodou.

Abychom tohoto ambiciózního cíle dosáhli, vypracovali jsme seznam závazků, které mají snížit naši ekologickou a ekosystémovou stopu, a to od zemědělce až ke spotřebiteli.

To znamená, že podnikáme kroky v našich vlastních průmyslových závodech (s cílem dosáhnout do roku 2025 uhlíkové neutrality našich závodů), ale také spolupracujeme s celým naším ekosystémem, abychom minimalizovali dopady činností na životní prostředí od výroby surovin až po ukončení životnosti výrobků, včetně jejich přepravy a distribuce.

Další priority do budoucna…

 • Snížení emisí uhlíku na tunu vyrobeného produktu o 27,5 % v letech 2017 až 2030
  v celém našem hodnotovém řetězci (cíl schválený v roce 2019 iniciativou Science Based Target)
 • Rostoucí podíl závodů společnosti Bel na uhlíkové neutralitě do roku 2025
 • Záruka, že naše suroviny jsou certifikované Nulové odlesňování v roce 2025
 • Garance, že do roku 2025 bude v našich výrobních závodech více než 50 % energie z obnovitelných zdrojů
 • Snížení spotřeby vody na tunu výrobku v našich závodech o 80 % v rozmezí let 2008 až 2025
 • Garance, že 100 % papírových/kartonových obalů bude pocházet z recyklovaných zdrojů nebo budou certifikovány jako obaly z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem

ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI NAŠICH PRODUKTŮ

Od svého vzniku je individuální porce základem modelu Bel a přispívá k dostupnosti našich výrobků. Protože usilujeme o zdravější a zodpovědnější stravování, chceme, aby si díky našim porcovaným výrobkům mohl každý vychutnat doma i na cestách zdravé
a vyvážené svačiny, které si může vzít kamkoli a které budou mít tu správnou velikost.

Aby byly naše výrobky dostupné všem, musíme nabízet sortiment, který je cenově přijatelný pro co největší počet lidí, a přizpůsobit receptury těchto výrobků místním výživovým potřebám.

Zpřístupnění našich výrobků znamená také rozvoj nových distribučních modelů, zejména prostřednictvím pouličních prodejců.

Díky těmto novým distribučním modelům nabízí společnost Bel své výrobky prostřednictvím kanálů, které odpovídají místním distribučním metodám, a zároveň mají pozitivní dopad na místní komunity.

Další priority do budoucna…

 • Ekologická nabídka pro každou z našich hlavních mezinárodních značek do roku 2022
 • Cílová hodnota 80 000 prodejců zapojených do programu Inkluzivní podnikání společnosti Bel do roku 2025
 • Dlouhodobě se snažíme o rovnováhu mezi mléčnými výrobky na jedné straně
  a zeleninovými nebo ovocnými produkty na straně druhé

Naše značky PŘINÁŠEJÍ POTĚŠENÍ, KVALITU A ODPOVĚDNOST

Značky Bel přinášejí zábavnou porci zdravé svačinky více než 400 milionům spotřebitelů. Neustálým zdokonalováním si získaly a udržují důvěru velké části rodin po celém světě.

ZVLÁŠTNÍ MÍSTO V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ SPOTŘEBITELŮ

Naše značky jsou především zdrojem potěšení. Jejich receptury, chuť a způsob konzumace se v jednotlivých zemích liší podle očekávání místních spotřebitelů. Jsou k dostání na pěti kontinentech a spotřebitelé si k nim vytvořili silnou vazbu. Jsou veselé a na tváři vám vždy vyvolají úsměv.

INOVATIVNÍ A ODPOVĚDNÉ ZNAČKY

Prvním úkolem značek Bel je být stále na očích. Inovace výrobků, vylepšení receptur, vyšší obsah přírodních látek, nové funkce a neotřelý přístup k reklamě jsou jen některé z ingrediencí potřebných k tomu, aby značky Bel zůstaly oblíbenými značkami spotřebitelů. Ztělesňují model udržitelného růstu skupiny a odrážejí závazek společnosti Bel k celému hodnotovému řetězci z farmy na vidličku.

Integrovaná politika

Certifikáty